Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Publicatie overzicht

Stowa 6-11-2017 Thermische energie uit oppervlaktewater. Kansen voor een aardgasvrij Nederland
Stowa 30-10-2017 Thermische energie uit oppervlaktewater. Handreiking voor ontwikkeling TEO-projecten
Extern 1-9-2017 Landelijke verkenning warmte en koude uit het watersysteem
Stowa 14-9-2016 Marktverkenning en haalbaarheidsstudie Nereda®-alginaat en -granulaat
Stowa 3-8-2015 Verkenning voorbehandeling surplusslib met Focused Pulse
Stowa 20-1-2015 Juridische handreiking Duurzame Energie en Grondstoffen Waterschappen
Stowa 7-1-2015 Perspectieven en knelpunten van zuiveringsslib voor bodemkundig gebruik
Stowa 15-12-2014 Minder hard. Meer profijt
Stowa 20-11-2014 Evaluatie nieuwe sanitatie Noorderhoek Sneek
Stowa 28-7-2014 Haalbaarheid van thermofiele slibgisting in Nederland
Stowa 8-7-2014 CO2-Winning op rwzi's
Stowa 12-6-2014 Praktijkresultaten influent fijnzeef rwzi Blaricum
Stowa 6-6-2014 Effecten van lozingen uit bodemenergiesystemen
Stowa 6-5-2014 Struvietprecipitatie in combinatie met stikstofwinning en omzetting in een brandstofcel
Stowa 18-4-2014 Bioplastic uit slib. Verkenning naar PHA-productie uit zuiveringsslib (Grondstoffenfabriek)
Stowa 1-4-2014 Slibontwatering met een schroefpers. Verkennend onderzoek in de praktijk
Stowa 28-2-2014 Dissolved Air Flotation (DAF) als voorbehandeling van communaal afvalwater
Stowa 18-12-2013 Nieuwe Sanitatie Apeldoorn 2
Stowa 18-12-2013 Verkenning mogelijkheden 'Grondstof-rwzi'
Stowa 11-12-2013 Toepassing van Anammox in de hoofdstroom van een rioolwaterzuivering
Stowa 1-12-2013 (Voor)droging Van zuiveringsslib in kassen met én zonder restwarmte
Stowa 25-11-2013 Optimalisatie energiekosten in de afvalwaterketen. Sturing op energietarieven
Stowa 18-11-2013 Fosforhoudende producten uit de communale afvalwaterketen. Wet- en regelgeving, marktkansen, verwerkingsconcepten
Stowa 18-11-2013 Nereda® praktijkonderzoeken 2010-2012
Extern 15-11-2013 Kansenkaart Afvalwaterketen
Stowa 28-10-2013 Marktconsultatie slibdroging en slibontwatering
Stowa 18-9-2013 Grondstoffenfabriek. Vezelgrondstof uit zeefgoed
Stowa 14-5-2013 Economische haalbaarheid van vergassing van zuiveringsslib voor de Nederlandse situatie
Stowa 14-5-2013 Kan superkritische oxidatie van zuiveringsslib een alternatief zijn voor superkritische vergassing?
Stowa 15-4-2013 Thermische energie op de rwzi. Vraag en aanbod
Stowa 31-12-2012 Businesscase Thermofiele Slibgisting
Stowa 19-12-2012 Handboek Hydraulisch ontwerp en beheer van afvalwatertransportsystemen
Stowa 27-11-2012 Valorisatie van afvalwater; innovatie en duurzaamheid
Stowa 13-11-2012 Handleiding model milieuimpact en energiebehoefte rwzi's
Stowa 24-9-2012 GER-waarden van fosforterugwinning uit afvalwater
Stowa 17-9-2012 Thermische slibontsluiting. Pilotonderzoek naar de mogelijkheden en randvoorwaarden
Stowa 14-9-2012 Emissie broeikasgassen vanuit rwzi's
Stowa 28-8-2012 Energiezuinige beluchterregelingen
Stowa 27-4-2012 Bundeling internationale MBR-onderzoeksresultaten
Extern 1-3-2012 RIONED Water en Energie
Stowa 20-2-2012 GER-waarden en milieu-impactscores productie van hulpstoffen in de waterketen
Stowa 20-2-2012 Verkenning van mogelijkheden voor verwaarding van zeefgoed
Stowa 10-1-2012 Energieverbruik nageschakelde behandelingstechnieken op rwzi's
Stowa 15-12-2011 DEUGD. Duurzame Energie Uit Geconcentreerde stromen Deventer
Extern 9-12-2011 Eindrapport SOURCE
Stowa 5-12-2011 Optimalisatie WKK en Biogasbenutting
Stowa 25-11-2011 Thermische energie uit afvalwater in Zwolle
Stowa 16-11-2011 Fosfaatterugwinning in communale afvalwaterzuiveringsinstallaties
Stowa 26-10-2011 Zwavel in de rwzi. Autotrofe denitrificatie en zwavelterugwinning als zuiveringstechniek voor rwzi’s, een haalbaarheidsstudie
Stowa 19-10-2011 N2O en CH4 emission from wastewater collection and treatment systems (GWRC). State of Science Report
Stowa 19-10-2011 N2O en CH4 emission from wastewater collection and treatment systems (GWRC). Technical Report
Stowa 28-9-2011 Verkenning thermische slibontsluiting
Stowa 14-9-2011 Handboek Slibgisting
Stowa 20-7-2011 Energy efficiency in the European water industry. A compendium of best practices and case studies
Stowa 20-7-2011 Toepassingsmogelijkheden en ontwerpgrondslagen Nereda® technologie
Stowa 13-7-2011 Literatuurverkenning Dynamische Filtratie
Stowa 4-7-2011 Jaarverslag 2010
Stowa 28-6-2011 Inventarisatie praktijkcases energiezuinig retourslib
Stowa 26-5-2011 CAPWAT-Capaciteitsverliezen in Afvalwaterpersleidingen (folder)
Stowa 26-5-2011 Windturbines op of langs waterkeringen. Een kennisinventarisatie
Stowa 26-5-2011 Synergie rwzi en mestverwerking
Stowa 8-4-2011 Effluentpolishing met algen. Hoofdrapport
Stowa 8-4-2011 Effluentpolishing met algen. Deelstudierapporten
Extern 30-3-2011 Rekenmodel Afvalwaterzuivering - Energie onder 1 noemer
Stowa 14-2-2011 Slibketenstudie II. Nieuwe technieken in de slibketen
Stowa 11-1-2011 NEWS: The Dutch roadmap for the wwtp of 2030
Extern 14-12-2010 Publicaties Energiefabriek
Stowa 29-11-2010 Betuwse Kunstmest. Winning van stikstof en fosfaat uit urine
Stowa 12-11-2010 Nereda pilotonderzoeken 2003-2010
Extern 31-10-2010 Masterplannen Water en Energie
Stowa 27-9-2010 Energie in de waterketen
Stowa 16-8-2010 Behandeling van urine. Lokaal en mobiel? Of toch centraal?
Extern 30-6-2010 CAPWAT Handboek
Stowa 16-6-2010 Influent fijnzeven in rwzi’s
Extern 1-6-2010 Water als bron van energie - Omgevingseffecten van energie uit water LCA
Extern 12-5-2010 Verkenning Blue Energy Noordzeekanaal
Stowa 26-4-2010 Op weg naar de rwzi 2030
Stowa 23-4-2010 Slibafbraak door oligochaeten
Stowa 23-4-2010 Nieuwe sanitatie Westland
Stowa 23-4-2010 Fosfaat: van leegloop naar kringloop
Extern 31-3-2010 Toekomst afsluitdijk
Stowa 23-3-2010 Perpectievennota Nieuwe Sanitatie
Stowa 11-3-2010 Emissies van broeikasgassen van rwzi’s
Extern 11-3-2010 Water als bron van duurzame energie - Omgevingseffecten van zes energietechnologieën
Stowa 18-1-2010 Effluentpolishing met Algentechnologie (tussenrapportage)
Extern 15-1-2010 Energie uit water: hype of kans?
Stowa 7-1-2010 Mastercase energie in de waterketen
Extern 8-12-2009 Energieverbruik nationaal en regionaal waterbeheer
Extern 24-11-2009 Potentie duurzame energie bij kunstwerken
Extern 12-11-2009 Tidal Energy – Lessons Learnt from the United Kingdom and Opportunities for the Netherlands
Extern 2-11-2009 Water als bron van energie - Innovatie in technologie
Stowa 5-8-2009 Handleiding bij de rekentools voor de OC en de alfa-factor
Extern 29-6-2009 Inventarisatie Aquatische biomassa
Extern 31-3-2009 Energie uit water - Een zee van mogelijkheden
Extern 31-3-2009 Lange termijn visie Waterketen - Verbindend Water
Stowa 12-11-2008 Sharon-Anammoxsystemen
Stowa 27-10-2008 State of sciene report: Energy and resource recovery from sludge (GWRC-rapport)
Extern 31-8-2008 Inspiratieatlas water als bron van duurzame energie
Stowa 17-8-2008 Op weg naar een klimaatneutrale waterketen
Extern 31-5-2008 Potential Aquatic Biomass
Extern 1-11-2007 Testing, Analysis and Control of Wave Dragon, Wave Energy Convertor
Stowa 15-8-2006 Communaal afvalwater op temteratuur houden voor actiever slib in RWZI's
Stowa 13-8-2006 Geavanceerde voorzuivering van afvalwater; praktijktoepassing op de RWZI Amstelveen
Stowa 4-8-2005 Literatuurstudie slibdesintegratie
Stowa 3-8-2005 Potentieel voor duurzame energie met biogas uit rioolwaterzuiveringen
Stowa 7-8-1983 Energie uit gistingsgas. Toetsing van ontwerpgrondslagen