Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Rekenmodel Afvalwaterzuivering - Energie onder 1 noemer

Terug
Rapportnr
ISBN
Type
Prijs
Datum 30-3-2011

Bij rapportages over het energieverbruik van rioolwaterzuiveringsinrichtingen komen steeds weer andere waarden, en zelfs verschillende eenheden, naar voren. In de protocollen voor de meerjarenafspraken (MJA), de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer (BVZ), CBS, het Klimaatakkoord en de Energiefabriek worden verschillende berekeningswijzen en omrekeningsfactoren toegepast voor energieverbruik en energieopwekking. Het absolute energieverbruik van de communale afvalwatersector in zijn geheel en energiebesparingopties worden hierdoor verschillend gerapporteerd. Agentschap NL en de waterschappen hebben in het project “Afvalwaterzuivering – Energie onder één noemer” deze verschillen inzichtelijk gemaakt en onderzocht of standaardisering mogelijk is voor de gehele afvalwatersector.

Voor de verschillende rapportages worden verschillende gegevens, eenheden en berekeningsmethoden gebruikt. Ook wordt het absolute energieverbruik van de communale afvalwatersector in zijn geheel telkens weer anders gerapporteerd. Afhankelijk van de gebruikte bron komt men zo tot steeds andere getallen voor de energieverbruiken van (onderdelen van) afvalwaterinstallaties en waterschappen. Daarnaast publiceert De Energiefabriek mogelijkheden voor energiebesparingen en energieopwekking, met een berekeningswijze die ook weer afwijkt van de bovengenoemde berekeningswijzen. De verschillen komen voort uit:

  • verschillend gekozen systeemgrenzen
  • verschillen in omrekening naar MegaJoules op basis van energie-inhoud of primaire energie
  • verschillende keuzes van rendementen bij omrekening naar primaire energie 
  • het verschil tussen omrekening van opgewekte energie uit biogas op basis van de energie-inhoud van biogas of op basis van de elektriciteit- en/of warmteproductie uit biogas

Onderzochte systeemgrenzen
In het project “Afvalwaterzuivering – Energie onder één noemer” is op waterschapsniveau bekeken op welke wijze het energieverbruik binnen de afvalwatersector door de verschillende instanties wordt gerapporteerd en berekend. De systeemgrenzen worden in dit project gevormd door de afvalwaterketen vanaf het overnamepunt van afvalwater in het riool van de gemeente naar het waterschap tot en met de slibeindverwerking. Binnen deze afvalwaterketen zijn alle vormen van energie-opwekking en – levering meegenomen zoals:

  • energieproductie uit biogas, dat ingezet wordt op de rwzi zelf
  • levering van elektriciteit en/of warmte uit biogas aan de omgeving
  • levering van groen gas
  • levering van warmte opgewekt uit andere bronnen dan biogas, bijvoorbeeld door warmtepompen
  • opwekking van elektriciteit door middel van windmolens, zonnepanelen etc.

Energiedefinities
Al bij aanvang van het project bleek dat de definitie van energieverbruik bij veel waterschappen verwarring en discussie oproept. Veel waterschappers zijn gewend om het energieverbruik van een rioolwaterzuivering gelijk te stellen aan de daadwerkelijke externe inkoop van energie minus opgewekte eigen energie uit biogas en doorlevering aan derden. Volgens de definities van de MJA en het CBS wordt ook de eigen opgewekte hernieuwbare energie, zoals biogas, meegerekend vanwege de inzet ervan voor het eigen zuiveringsproces. Vervolgens is er voor de berekening van het primaire energieverbruik nog de verrekening noodzakelijk met het conventionele opwekkingsrendement van bestaande centrales.

Rekenmodel
In het project zijn de verschillen tussen de protocollen inzichtelijk gemaakt en worden voorstellen gedaan om te komen tot een eenduidige berekening van het energieverbruik in afvalwaterzuivering. Deze voorstellen zijn uitgewerkt in een rekenmodel in excelformat. Voorgesteld wordt om in het vervolg twee berekeningwijzen te hanteren, één voor het energieverbruik in joules en één voor het primaire energieverbruik in primaire joules. 

De initiatiefnemers van dit project stellen voor om eenheid te creëren binnen de afvalwaterwereld. In het project is daarom een rekenmodel ontwikkeld dat op een inzichtelijke wijze het energieverbruik van afvalwaterzuivering berekent op twee manieren: het energieverbruik in gigajoules en het energieverbruik in primaire gigajoules. Voor de energieberekening in joules wordt rekening gehouden met energieverbruiken in de gehele keten, dus inclusief afvalwatertransport, chemicaliëngebruik en slibeindverwerking. Voor de primaire energieberekening worden al deze zaken ook meegenomen, maar wordt het opwekkingsrendement van warmte en elektriciteit verrekend zoals nu ook gebeurt in MJA-berekeningen. 

U wordt hierbij uitgenodigd om uw mening te geven over het rekenmodel en de onderliggende aannamen. De rapportage en het rekenmodel kunt u vinden onder het onderdeel "Projecten" via deze link

Op basis van uw feedback wordt dan bekeken op welke wijze gekomen kan worden tot één berekening voor energie in afvalwaterzuivering. Feedback in de vorm van vragen, opmerkingen en commentaar kunt u aanleveren bij de heer Ad de Man van Waterschapsbedrijf Limburg A.W.A.de_Man@wbl.nl of de heer Henri Maas van Waterschap Brabantse Delta h.maas@brabantsedelta.nl.