Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Optimalisatie energiekosten in de afvalwaterketen. Sturing op energietarieven

Terug
Rapportnr 2013-36
ISBN 978.90.5773.621.6
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 25-11-2013

Documenten

Download Bestel

Dit rapport bevat de resultaten van een studie naar de mogelijkheden om de energiekosten op rwzi's te verlagen, vooral door het kosteneffectiever inzamelen, transporteren en behandelen van afvalwater, met name in de nachtelijke uren. Hierdoor kan een zuiveringsbeheerder flexibel (i.c. goedkoper) energie gaan inkopen op basis van actuele energieprijzen. Deze studie heeft aangetoond dat er besparingen mogelijk zijn, maar om deze te bereiken is nog wel een aantal stappen nodig.

Achtergrond

De elektriciteitsmarkt is de laatste jaren sterk in ontwikkeling. Dit heeft ertoe geleid dat elektriciteit verhandeld wordt op een beurs en dat de prijs van elektriciteit gedurende de dag fluctueert door variaties in vraag en aanbod. Waterschappen betalen tot dusver echter vaste tarieven voor de elektriciteit. Uit een businesscase bij het Hoogheemraadschap van Delfland, waarbij gemalen in het watersysteem direct gestuurd werden op de actuele prijs van elektriciteit, bleek dat het Hoogheemraadschap circa 20 procent  kon besparen op het variabele deel van de elektriciteitskosten van polder- en boezemgemalen.

Het doel van deze studie was om in beeld te brengen wat de besparing is voor een rwzi als de vraag naar energie in de waterketen kan worden gestuurd op basis van de actuele koers van energieprijzen. De volgende onderwerpen zijn onderzocht:
- de totale energiekosten binnen de waterketen worden verlaagd;
- de effluentkwaliteit van de waterzuivering wordt verbeterd.

De energiekostenbesparing ligt voor de hand: als afvalwater tegen een gunstiger tarief wordt ingezameld, getransporteerd en gezuiverd dan zullen de totale energiekosten lager zijn, mits de totale energiebehoefte gelijk blijft of lager is. Binnen deze studie heeft de focus vooral gelegen op het verlagen van de energiekosten binnen de waterketen. Hiervoor zijn de mogelijkheden in beeld gebracht om energiebehoefte en energieproductie binnen de waterketen te verplaatsen naar kosteneffectievere uren. Deze ideeën zijn uitgewerkt voor twee cases: rwzi Nijmegen (grote rwzi met gisting) en RWZI Gieten (kleine rwzi).