Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Voedselresten in de afvalwaterketen

Terug
Projectcode 435009
Uitvoerders

TAUW

Thema Diversen
Einddatum 1-1-2015

In hoeverre kan het toepassen van voedselrestenvermalers in de keuken bijdragen aan een doelmatige en duurzame inzameling, transport en verwerking van huishoudelijk afvalwater? Dat is de belangrijkste vraag die STOWA wil beantwoorden in het project 'Voedselresten in de afvalwaterketen'. Het meeverwerken van groente- en fruitafval (GF) in het afvalwater levert 'energierijk' afvalwater op, wat leidt tot een hogere biogasproductie.

Achtergronden

Groente- en fruitafval wordt in Nederland al jarenlang gescheiden ingezameld. Maar bijna de helft van dit afval wordt nog altijd ongescheiden afgevoerd, met name in gebieden met veel hoogbouw. Ook in laagbouwomgevingen blijkt het restafval vaak voor meer dan 30 procent uit organische resten te bestaan.  Gemeenten en afvalverwerkingsbedrijven zoeken driftig oplossingen om de GF-inzameling op een hoger peil te brengen. Het verwerken van groente- en fruitafval in de afvalwaterketen via voedselrestenvermalers kan daaraan bijdragen en heeft de potentie om bij te dragen aan een doelmatigere en duurzamere afval(water)keten.

Doel project
Het project heeft tot doel inzichtelijk te maken of toepassing van voedselrestenvermalers in de afvalwaterketen leidt tot een doelmatige en duurzame inzameling, transport en verwerking van energierijk afvalwater. Daarnaast is het doel het gebruikersgemak te bevorderen. Het project beoogt niet de landelijke afschaffing van de groene container. Toepassing van voedselrestenvermalers wordt vooral gezien als een complementaire oplossing op de bestaande afvalinzameling. Met name in die regio's waar de GF-inzameling laag is, dan wel het aandeel GF-afval in restafval hoog is.

Opzet project
Tijdens het onderzoek worden twee potentieel kansrijke inzetmethoden van de voedselrestenvermaler afgezet tegen de huidige situatie. Het gaat om toepassing van voedselrestenvermalers op het conventionele vrijverval riool en om toepassing van voedselrestenvermalers in combinatie met vacuu¨mtoiletsysteem.

1. Toepassing voedselrestenvermaler en afvoer op (conventioneel) vrijverval riool.

Bij (bestaande) woningen wordt in de keuken een voedselrestenvermaler onder de wasbak wordt gemonteerd. Het GF-afval wordt vermalen en direct op de conventionele riolering geloosd en afgevoerd naar een rioolwaterzuivering. Deze inzetmethode is het makkelijkst te implementeren. Het vergt alleen aanpassing onder wasbak. Nadeel van dit concept is dat voor het afvoeren van vermalen GF-afval op een conventioneel vrijverval riool relatief veel spoelwater aan de voedselrestenvermaler moet worden toegevoegd. Daarnaast wordt op de rioolwaterzuiveringsinstallatie een toename van de beluchtingsenergie verwacht, als gevolg van het opgeloste organisch materiaal in het GF-afval (wordt niet ‘afgevangen’ in voorbezinktank op rioolwaterzuiveringsinstallatie). Deze toename van de beluchtingsenergie moet in mindering worden gebracht op de verwachte extra biogasproductie voor de bepaling van de netto energetische opbrengst. De verwachting is dat het netto-energetisch rendement positief zal zijn.

2. Toepassing van voedselrestenvermalers in combinatie met vacuu¨mtoiletsysteem

Bij het toepassen van voedselvermalers in combinatie met een vacuumtoiletsysteem vindt scheiding aan de bron plaats (nieuwe sanitatie). Het toiletwater wordt geconcentreerd ingezameld samen met het vermalen GF-afval. Bij woningen worden vacuu¨mtoiletten gei¨nstalleerd, die gekoppeld zijn aan een zogenoemd vacuu¨msysteem. Het vacuu¨msysteem wordt op onderdruk gehouden met behulp van een centraal vacuu¨mstation in de wijk. De keuken wordt voorzien van ‘anderhalve’ wasbak. Onder de kleinste wasbak wordt de voedselrestenvermaler geplaatst.

De voedselrestenvermaler wordt aangesloten op het vacuu¨msysteem. De kleinste wasbak wordt alleen maar gebruikt voor afvoer van GF-afval. De normale grote wasbak houdt de functie zoals die nu ook is en voert het water af op een grijswaterriool.

Door de toepassing van vacuu¨mtoiletten wordt een zeer geconcentreerde stroom toiletwater verkregen; een vacuu¨mtoilet gebruikt 1 liter water perspoelbeurt in plaats van 6 - 8 liter zoals bij conventioneel toilet. Doordat ook de voedselrestenvermaler is aangesloten op het vacuu¨msysteem is zeer weinig spoelwater benodigd (dit in tegenstelling tot inzetmethode 1), omdat bij het vacuu¨msysteem de onderdruk/lucht voor het transport zorgt in plaats van water. Doordat bij deze inzetmethode het zwartwater samen met het vermalen GF-afval zeer geconcentreerd wordt gehouden is deze stroom geschikt om direct af te voeren naar de slibgistingsinstallatie en dus niet via de waterlijn zoals bij inzetmethode 1.

Nadeel van deze inzetmethode is dat sprake is van gescheiden rioolstelsels (stelsel voor zwartwater samen met GF-afval en stelsel voor grijswater) en dit lastig te realiseren is bij bestaande bouw. Deze inzetmethode is daarom vooral interessant bij renovatie-, herstructurerings- of nieuwbouwprojecten en zal dus een langere transitietijd vergen. Verder zijn de investeringskosten vanwege de dubbele rioolstelsels hoger dan bij inzetmethode 1. Daar staat tegenover dat op de rioolwaterzuiveringsinstallatie meer biogas wordt geproduceerd en dat dit kansen biedt in relatie tot KRW-doelstellingen. Het verwijderen van medicijnresten en hormoonverstorende stoffen is effectiever uit een geconcentreerde deelstroom dan uit de hoofdstroom.

Voortgang project
Maart 2014. oplevering bureaustudie en start Life Cycle Analysis, waarin een vergelijking plaats vindt tussen de huidige wijze waarop vast afval en afvalwater wordt ingezameld en een situatie waarbij GF-afval mee wordt ingezameld en verwerkt met afvalwater. LCA gereed juni 2014