Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO). Van kansen naar realisatie

Terug

Vanaf oktober 2017, worden op deze projectpagina regelmatig documenten geplaatst over uiteenlopende aspecten van Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), waaronder een handreiking voor het realiseren van TEO-projecten en een portfolio met voorbeeldprojecten.

Nederland zal de energievoorziening anders moeten vormgeven om mee te gaan in de mondiale energietransitie naar duurzame energie. Van de huidige energievraag is ongeveer dertig procent nodig voor het verwarmen van gebouwen en ruimten. Momenteel wordt dit nog vrijwel uitsluitend verzorgd door aardgasinstallaties. Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt echter dat de warmte en koude uit oppervlaktewater water een substantiële bron van duurzame warmte kan zijn als alternatief voor aardgas en bij uitstek geschikt vor verwarmen en koelen. We noemen dit thermische energie uit oppervlaktewater, kortweg TEO.

De technologie om warmte of koude uit het oppervlaktewater te winnen, op te slaan en te distribueren is volwassen. Het wordt reeds op verschillende plekken op commerciële basis geëxploiteerd. Meestal wordt gebruik gemaakt van warmte- en koudeopslag in de bodem om de levering seizoenonafhankelijk te maken. TEO is vooral een optie voor geïsoleerde gebouwen die met lage-temperatuur-systemen verwarmd kunnen worden. Het is daarom met name interessant bij nieuwbouw en grondige renovaties in de nabijheid van open wateroppervlaktes.

TEO in de energietransitie
Waterbeheerders in Nederland dragen met uiteenlopende initiatieven bij aan de energietransitie van fossiele naar hernieuwbare energie. Het oppervlaktewater dat grotendeels in beheer is van waterschappen en Rijkswaterstaat, is een kansrijke, maar nog onderbenutte bron van hernieuwbare energie. Uit de in 2016 uitgevoerde landelijke verkenning Warmte en Koude uit het Watersysteem (IF Technology i.o.v. de Unie van Waterschappen) blijkt, dat thermische energie uit oppervlaktewater een potentieel belangrijke duurzame energiebron is. De inschatting is dat TEO kan voorzien in ca. 12 procent van de warmtevraag en 54 procent van de koudevraag in Nederland. Het is daarmee een prominent alternatief voor aardgasvrije wijken. Wanneer (open) warmtenetten uitgebreid en ontwikkeld worden, is grootschalige benutting van deze bron mogelijk.

Bijkomend voordeel van TEO is de zeer beperkte ruimtelijke impact die het heeft. Ook kan TEO een positieve invloed uitoefenen op hittestress en de waterkwaliteit in bebouwd gebied, omdat het leidt tot stroming, beluchting en afkoeling van het oppervlaktewater.

Handreiking Thermische energie

De Handreiking Thermische Energie uit Oppervlaktewater geeft gemeenten, waterbeheerders en andere belanghebbenden handvatten voor realisatie van concrete TEO-projecten, van verkenning tot operationeel ontwerp en samenwerkingsovereenkomst. Op dit moment wordt gewerkt aan een integrale Handreiking Thermische Energie, waarin Thermische Energie uit Oppervlaktewater en Afvalwater worden geïntegreerd.

TEO-cockpit

Met de TEO-cockpit kunnen gebruikers in een vroege fase van een project een eerste inschatting maken van de financiele haalbaarheid van thermische energie uit oppervlaktewater. Gebruikers selecteren een van de tien beschreven voorbeeldprojecten die qua projectkenmerken lijkt op het eigen project. Via een aantal aanvullende variabelen (zoals afstand tot het water en rendementseis) kunnen gebruikers de resultaten finetunen en een beeld krijgen van de haalbaarheid van hun eigen TEO-initiatief. >Klik HIER
 

Lopende of afgesloten initiatieven & projecten met TEO


    •    Beursgebouw Leeuwarden
    •    Gebouw de Rotterdam, Rotterdam
    •    Hinthamerpoort, Den Bosch
    •    Houthaven, Amsterdam
    •    Merwedekanaalzone, Utrecht
    •    Oostdok eiland, Amsterdam
    •    Visverwerkende bedrijven, Urk
    •    Winkelcentrum Vredenburg, Arnhem
    •    Stadskantoor Deventer
    •    Torckdael Wageningen
    •    Strandpark Slijk-Ewijk

 

DOWNLOADS 

Algemeen:

Portfolio met voorbeeldprojecten:

Business cases

 

Kansenkaarten

LINKS

Regionale kansenkaarten Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden