Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

De Energiefabriek

Terug
Projectcode
Uitvoerders
Thema
Einddatum 31-12-2016

Waterschappen voorzien momenteel voor ongeveer dertig procent in hun energiebehoefte bij het zuiveren van afvalwater, door de productie van biogas uit afvalwater door slibvergisting. Om dat te verhogen daagde de Unie van Waterschappen in 2008 de waterschappen uit met nieuwe ideeën te komen. Dat gebeurde binnen het project WaterWegen. De winnaar is het concept van de ‘Energiefabriek’. Uitgangspunt hierbij is om rioolwater, eventueel in combinatie met andere energiehoudende organische stromen (mest, industriële reststr0men) energieneutraal te zuiveren door gebruik te maken nieuwe technieken.

Rioolwaterzuiveringen ontvangen grote hoeveelheden energie in de vorm van organische stof in het afvalwater. In het huidige gemiddelde communale zuiveringsconcept wordt deze organische stof voor het grootste gedeelte geoxideerd naar CO2. Een ander significant deel wordt gebruikt voor de aanwas van bacteriën die het zuiveringsproces katalyseren. In plaats daarvan kunnen deze organische componenten ook meteen aan het begin van het zuiveringsproces wordena afgescheiden en door middel van biomassaconversie ingezet worden als energiebron.

Dit is de filosofie van de Energiefabriek. In deze filosofie zitten technieken verborgen als preprecipitatie, ontsluiting van slib, hoogrendementsgisting en hoogrendementsopwekking van biogas met bijvoorbeeld brandstofcellen, energiezuinige deelstroombehandeling en indampen van slibstromen met restwarmte.