Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Operationele energie

Waterschappen gebruiken verreweg het meeste energie voor afvalwaterzuivering en het laten draaien van hun gemalen. Dit gebruik kost waterschappen, afhankelijk van de omvang, soms miljoenen euro’s per jaar. Het lijkt daarom zinvol juist hier te kijken of het energieverbruik kan worden verminderd of efficienter met energie kan worden omgesprongen. Hieronder bespreken we mogelijke besparingstechnieken.

Energiezuinige beluchting bij aerobe afvalwaterzuivering

Bij aerobe zuivering (zuiveren onder zuurstofrijke omstandigheden) is veel energie nodig voor het beluchten van het afvalwater. Het gaat om ongeveer 65 procent van het totale energieverbruik voor afvalwaterbehandeling. Het optimaliseren van de beluchting kan een flinke besparing opleveren.

Anaerobe zuivering

Het anaeroob – zuurstofloos – zuiveren kost veel minder energie dan het zuiveren onder zuurstofrijke omstandigheden vanwege het ontbreken van beluchting. Deze vorm van afvalwaterzuivering stelt wel specifieke eisen aan het te behandelen afvalwater. Het moet geconcentreerdere vuilconcentraties bevatten (‘dikker’ zijn) dan gewoon afvalwater. Anaerobe zuivering wordt om deze reden vooral toegepast bij industriÎle-afvalwaterzuivering, maar (nog) niet vaak bij zuivering van huishoudelijk afvalwater.

Het ‘dikker’ maken van huishoudelijk afvalwater kan worden bereikt door bijvoorbeeld het gescheiden inzamelen en verwerken van toiletwater en eventuele andere afvalwaterstromen. Het wordt dan niet verdund met grote hoeveelheden hemelwater. STOWA en andere partijen onderzoeken al enkele jaren de toepassingsmogelijkheden van dergelijke afvalwatersystemen, zogenoemde nieuwe sanitatie. Andere voordelen ervan zijn: betere zuivering en meer mogelijkheden voor terugwinnen van grondstoffen. Het op grote schaal toepassen vraagt echter flinke infrastructurele ingrepen aan het rioolstelsel.

Energieterugwinning uit organische stof in afvalwater

Rioolwaterzuiveringen ontvangen grote hoeveelheden energie in de vorm van organische stof in het afvalwater. In het huidige gemiddelde communale zuiveringsconcept wordt deze organische stof voor het grootste gedeelte geoxideerd naar CO2. Een ander significant deel wordt gebruikt voor de aanwas van bacteriën die het zuiveringsproces katalyseren. In plaats daarvan kunnen deze organische componenten ook meteen aan het begin van het zuiveringsproces wordena afgescheiden en door middel van biomassaconversie ingezet worden als energiebron.

Dit is de filosofie van de Energiefabriek. In deze filosofie zitten technieken verborgen als preprecipitatie, ontsluiting van slib, hoogrendementsgisting en hoogrendementsopwekking van biogas met bijvoorbeeld brandstofcellen, energiezuinige deelstroombehandeling en indampen van slibstromen met restwarmte.

Nieuwe, energiezuinige zuiveringstechnieken

Om te voldoen aan steeds strengere effluenteisen wordt volop onderzoek gedaan naar nieuwe zuiveringstechnologieÎn (o.a. Nereda) en naar nieuwe technieken die achter bestaande installaties kunnen worden geplaatst. Hierbij wordt ook steeds nadrukkelijker gekeken naar de energie- en duurzaamheidsaspecten.

Energiebesparende maatregelen in het watersysteem
Het gaat hierbij om het verbeteren van de energie-efficientie bij het bedienen van gemalen, stuwen, sluizen en bruggen, maar ook om het gebruik van energiezuinige pomptechnieken of de inzet van duurzame energie ( bijv. windturbines) voor het laten draaien van gemalen en stuwen.

Meer weten over...?

Energiezuinige beluchting
STOWA heeft een overzicht laten maken van Nederlandse afvalwaterzuivering, die relatief weinig energie gebruiken voor het beluchten van afvalwater. Klik hier voor een pdf van dit rapport.

Anaerobe zuivering
Klik op de link als u meer wilt weten over het principe van anaerobe zuivering.

Nieuwe sanitatie
Op de themasite Nieuwe Sanitatie van STOWA kunt u meer lezen over het decentraal inzamelen en verwerken van verschillende afvalwaterstromen. Op de site vindt u ook een overzicht van pilotprojecten.

Energieterugwinning uit organische stof in afvalwater
"Afvalwater, daar zit energie in!" Dit is de droom van de Energiefabriek. Onderstussen werken dertien waterschappen samen om deze droom in de praktijk te verwezenlijken. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de energiefabriek.

Energiezuinige afvalwatertechnieken: Nereda 
STOWA werkt mee aan het doorontwikkelen en praktijkgereed maken van de aerobe-korrelslibtechnologie Nereda. Deze nieuwe zuiveringstechniek bespaart tot veertig procent energie bespaart ten opzichte van gangbare systemen. De website Nereda.nl geeft informatie en achtergronden.