Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Chemische energie

Optimaliseren energieproductie uit zuiveringsslib

Uit het zuiveringsslib kunnen veel grotere hoeveelheden energie worden gehaald. Hierdoor kan zelfs een energieoverschot worden gecreëerd in de afvalwaterketen. Dit wordt onder meer onderzocht in het project De Energiefabriek, een initiatief van Waterschap Aa en Maas. Hoe? Door voorbezinking toe te passen, neemt de hoeveelheid te vergisten slib en daarmee ook de hoeveelheid geproduceerd biogas toe.

Met thermische ontsluiting kan de biogasproductie worden verhoogd diireen verhoging van de drogestofafbraak in de gisting. Naast een verhoging van de energieproductie uit biogas wordt een verlaging van de hoeveelheid af te zetten slib bereikt. In het buitenland zijn inmiddels vijftien installaties in bedrijf, waarbij twee leveranciers zijn betrokken. In Nederland is een derde leverancier op de markt gekomen met een systeem, dat op pilot-plant schaal is beproefd. Zie ook STOWA-project thermische slibontsluiting.

Er kunnen bij de Warmte-Krachtkoppeling (WKK) gasmotoren worden gebruikt die het geproduceerde biogas veel efficiënter omzetten in elektrische energie. Een nieuwe ontwikkeling is het inzetten van een zogenoemde Brandstofcel voor het omzetten van biogas in elektrische energie. Deze heeft een veel hoger rendement (gem. 50-60%) dan WKK (ca. 35%)*. Bij dat laatste vermindert het energiegebruik van de waterketen fors, ca. veertig procent voor een stad als Leeuwarden (Bron: Mastercase energie in de waterketen).
Ook kan het geproduceerde biogas worden omgezet in groen gas, gas wat net zoals aardag kan worden afgezet naar industrie en woningen, zoals gebeurt bij BioGast. Ook kan het biogas worden omgezet naar brandstof.

Vergisten of verbranden van biomassa

Bij onderhoud in, op of langs het water komen verschillende soorten biomassa vrij, zoals riet, kroos, waterpest, fonteinkruid en waterhyacinten. Momenteel wordt deze biomassa gecomposteerd, ondergeploegd op naastgelegen percelen landbouwgrond of het blijft ter plekke liggen. Het materiaal kan echter ook gebruikt worden om te vergisten of mee te stoken in kolencentrales. Daarmee vormt het een potentiële bron van elektriciteit, warmte en eventueel biobrandstof.

Nieuwe sanitatie

De inzameling en verwerking van huishoudelijk afvalwater vindt in Nederland meestal centraal plaats. Hierbij wordt geconcentreerd huishoudelijk afvalwater gemengd met verdund afvalwater, hemelwater en rioolvreemd water. Bij nieuwe sanitatie wordt geconcentreerd afvalwater juist gescheiden gehouden en apart, zo min mogelijk verdund, behandeld. Hierdoor kan afvalwaterzuivering gerichter en daardoor beter plaatsvinden. bijkomend voordeel is dat nieuwe sanitatie het mogelijk maakt het energiegebruik te verminderen, extra energie op te wekken en grondstoffen te herwinnen, zoals fosfaat.

Volgens onderzoekers zou het toepassen van aparte zwartwaterbehandeling in een stad als Leeuwarden het energieverbruik in de waterketen met ca 35 procent kunnen verminderen. Hierbij worden feces en urine van huishoudens ingezameld via vacuümtoiletten en onderdrukleidingen (vergelijkbaar met vliegtuigtoiletten) en apart verwerkt. Naast energiewinst wordt hierbij flink bespaard op (spoel)water en kunnen er meststoffen worden gewonnen uit het behandelde water.

Meer weten over...? 

De Energiefabriek
Op Energiefabriek.com leest u alles over de aanleiding en achtergronden van het project De Energiefabriek (zie ook onder projecten).

Optimalisatie WKK en Biogasbenutting
Doorgaans gebruiken waterzuiveringsbeheerders het uit slbvergisting verkregen biogas als brandstof voor een Warmte Kracht Koppeling. Deze produceert elektriciteit voor de rwzi. De vraag is of dat (nog) efficiënter kan. Daarbij komt dat er de laatste jaren steeds meer nieuwe energietechnieken op de markt komen die gebruik kunnen maken van biogas, zoals ORC en Brandstofcel. Ook kan biogas worden opgewerkt tot groen gas, iets wat past in de productie van duurzame energie die de overheid voorstaat. Tegen deze achtergrond is in deze studie een systematische vergelijking uitgevoerd van de verschillende mogelijkheden voor benutting van biogas. Daarbij is gekeken naar energieopbrengst, duurzaamheid en kosten.

STOWA-rapport 2011-33 bevat de resultaten van een systematische vergelijking van de verschillende mogelijkheden voor optimale benutting van biogas uit slibvergisting.  Ook worden er in dit rapport handvatten aangereikt voor een zo efficiënt mogelijke benutting van biogas in een Warmte Kracht Koppeling, wat nu gebruikelijk is op rioolwaterzuiveringsinstallaties.

 

Nieuwe sanitatie
Op de themasite Nieuwe Sanitatie kunt u meer lezen over het hoe en waarom van het dan decentraal inzamelen en verwerken van verschillende afvalwaterstromen. Op de site vindt u ook een overzicht van pilotprojecten.